Skip to content
Kezdőlap » Népkör MMK » Projektek

Projektek

IPA projekt logó - fehér alapra

Kultúrában utazunk (folKulture)

Vajon kinek mit jelent ez a mondat? Egy másik szomszédos országba látogatva mit mutatna meg a saját közvetlen kultúrájából? Egymás mellett élő népek, de mégis annyira különböznek a szokásaik, táncaik, zenéjük? Egy térség, de mégis más… Bartók Béla és Kodály Zoltán felismerte ezt a témát és próbált a zene világával választ találni a kérdésre. Erre a kérdésre próbál választ találni a projektum. A program nagy hangsúlyt fektet Bartók Béla és Kodály Zoltán kutatómunkájának mai bemutatására népzene és –tánc nyelvezete által. A programsorozat célja, hogy lehetőséget biztosítson minden generációnak, különös figyelmet szentelve a gyermekekre és fiatalokra, hogy részt vegyenek az együttműködésben. Így megőrizve kulturális örökségünket a tánc és zene által.

A pályázat megvalósításával ez a projekt jelentős mértékben hozzájárul a határon átnyúló programok hosszú távú céljához, megerősítve a kapcsolatokat a két szomszédos ország közösségei között, különösen a gyermekek, a fiatalabb generációk és az etnikai kisebbségek tekintetében.

Putujemo kroz kulturu (folKulture)

Šta li kome znači ova rečenica? Šta biste pokazali od svoje neposredne kulture pri poseti jednoj od susednih zemalja? Narodi koji žive jedni do drugih, a ipak im se običaji, plesovi, muzike toliko razlikuju? Jedno područje, ali je ipak drugačije… Bela Bartok i Zoltan Kodaj su prepoznali ovu temu i pokušali da, preko sveta muzike, nađu odgovor na pitanje. Ovaj projekat pokušava da nađe odgovor baš na to pitanje. Program u današnjici stavlja veliki akcenat na prikazivanje istraživačkog rada Bele Bartoka i Zoltana Kodaja preko jezika folklora i plesa. Cilj serije projekata je da pruži mogućnost svim generacijama, s posebnom pažnjom usmerenom na decu i mlade, da učestvuju u saradnji da se na ovaj način očuva naše kulturno nasleđe putem plesa i muzike.

Realizacijom projekta se značajno doprinosi dugoročnom cilju prekogranična saradnja programa, ojačavajući tako kontakte između zajednica dve susedne zemlje, naročito u pogledu dece, mlađih generacija i nacionalnih manjina.

logo
loho_SH
331440107_562367889368668_7728302064421848364_n

„Mozogj és élj egészséggel!” - Erasmus Program

A projekt célja volt, hogy három ország fiataljai ismereteket szerezzenek arról, hogy hogyan tudják az egészséges életmódot és a mindennapos mozgást a fiatalok körében népszerűsíteni. Ennek érdekében tapasztalatokat kívántak cserélni, s olyan ismereteket kívántak szerezni, melyeket későbbi munkájuk során is hasznosítani tudnak majd. A csereprogram célja volt elsődlegesen egy tapasztalatcsere, ismeretszerzés arról, hogy milyen aktivitásokat lehet a mai kor generációjának mozgásra való ösztönzése érdekében megvalósítani, melyek azok a motivációs elemek, melyek a fiatalokat mozgásra ösztönzik, hogyan lehet a fiatalokat kimozdítani a mindennapok szürkeségéből, hogyan tehetjük egészségesebbé és ezáltal boldogabbá a felnövekvő generáció tagjait. Cél volt, hogy a résztvevő fiatalok olyan mozgásformákat ismerjenek meg és terjesszenek el a fiatalok körében, melyek egyfelől nem igényelnek nagy anyagi ráfordítást, másfelől pedig szórakoztató, izgalmas és akár a családok összes tagja részt vehet benne.

A projekt keretében két helyszínen valósult meg ifjúsági csere. Az első ifjúsági csere Romániában, Rév településen, a másik Magyarországon, Debrecenben valósult meg. A programban három ország fiataljai vettek részt. Minden országból 8 fő, 14-28 év között fiatal vett részt, valamint a csoportvezetők (minden országból 1 fő). Olyan fiatalokat igyekeztünk választani, akik érdeklődnek a csere témája, a mozgásgazdag és egészséges életmód iránt. A programmal célunk volt, hogy egyrészt a résztvevő fiatalok nemzetközi tapasztalatokat szerezzenek, másrészt pedig olyan ismeretekhez jussanak a témával kapcsolatosan, melyeket a későbbiek folyamán is hasznosítani tudnak majd. Mindkét csere folyamán a elméleti ismeretátadás és gyakorlati megtapasztalások is helyet kapnak. Az ismeretátadás során is hangsúlyt fektettünk a gyakorlati módon megvalósuló tudásbővítésre. A gyakorlati tevékenységek során pedig szintén célunk volt a tapasztalatok, az ismeretek bővítése. Módszertanilag az interkulturális és a módszertani tanulást állítottuk a középpontba, elsősorban tapasztalati tanulás, csoportmunka, közös feladatvégzések segítségével. A program keretében olyan tevékenységek, foglalkozások kerültek előtérbe, melyek szórakoztatók, izgalmasak és amelyek a tanulási folyamatot megkönnyítik. Így a különböző nem-formális pedagógiai módszerek alkalmazása került előtérbe. Hangsúlyos volt a mozgásos önismeret és a mozgás révén való fejlesztés. A csere produktuma egy elektronikus kiadvány volt, valamint egy fotómontázs, melyet a fiatalok készítettek. A fiatalok Youthpass tanúsítványt kaptak. Az értékelésre mindvégig hangsúlyt fektettünk.

328621119_888038339207034_8307077143839111056_n

A projekt eredményeként a fiatalok számos új ismerettel, tapasztalattal gazdagodtak. A visszajelzések igen pozitívak voltak a részükről. A résztvevők többsége korábban nem vett még részt ifjúsági csereprogramon, így ez az újdonság erejével hatott. Igen érdeklődőek voltak a program iránt és igyekeztek mindvégig aktívan hozzájárulni a csere hatékony megvalósulásához. A legfontosabb eredmény, hogy olyan tudással, ismerettel vérteztük föl a résztvevő fiatalokat, melyek segítik az egészséges életmód hosszú távú fenntartását, valamint annak fontosságának tudatosítását saját magukban és közösségükben. A cserék folyamán a fiatalok sokkal nyitottabbakká váltak, új tapasztalatokra, ismeretekre tettek szert nemzetközi környezetben. A cseréken egyfajta szemléletformálás, személyiségfejlesztés zajlott, mely hosszú távon meglapozta a fiatalok hozzáállását az aktív állampolgársághoz, a társadalmi felelősségvállaláshoz. A fiatalok ezen felül igen pozitív visszajelzéseket adtak, mely megerősített minket abban, hogy a csere elérte a tervezett eredményeket. A fiatalok új kapcsolatokra tettek szert, mellyel elindult egy közös együttműködés is.

322001317_1330536197766927_3171669711161995684_n
329317337_567784238699994_7411172534724454627_n

Önkéntesség Újratöltve! (Projekt száma: 2021-2-HU01-KA210-YOU- 000051350)

A magyarországi Katolikus Ifjúsági Alapítvány (Szeged), a romániai Integratio Alapítvány (Temesvár) és a
szerbiai Népkör Magyar Művelődési Központ (Szabadka) Erasmus+ kisléptékű stratégiai pályázatot
valósított meg. A pályázat címe Önkéntesség Újratöltve!- Az ifjúsági önkéntességre valló hajlandóságának
növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsülésének emelése és ezzel együtt az
önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése.

További projektjeink: