Skip to content
Kezdőlap » Green E.Th.I.Cs » Green Protocols / Zöld protokollok

Green Protocols / Zöld protokollok

Green Protocols

The Green E.Th.I.Cs project aims to raise awareness about climate change and promote sustainability through theatre and performing arts. It involves 18 partners across 12 countries and focuses on engaging audiences and professionals in the cultural field. The project includes two innovative formats: the Green E.Th.I.Cs LIVE Game, an interactive theatre show that encourages critical thinking and civic action; and the Cycling Theatre, which uses bicycles to power a stage and promote eco-sustainability. Furthermore, it creates and implements two Green Protocols for the partners. The project will include performances, school activities, capacity buildings, workshops, conferences, publications, and the involvement of professionals and citizens. It also aims to create an Artistic European Network for Green Events to ensure the project’s sustainability and collaboration with associated partners.

The Green Protocols for cultural organisations comprise the Green Protocol for everyday management activities and the Green Protocol for events. The management protocol offers guidelines and tools to integrate environmentally friendly practices into project management, while the event protocol provides a framework for organising sustainable cultural events. Together, these protocols reflect the Consortium’s commitment to sustainability, promoting greener practices and inspiring positive change in the cultural landscape. The event guidelines are based on the principle of the 3 R’s: reduce, reuse, and recycle. By implementing these sustainable practices, the Consortium members aim to minimise waste, conserve resources, and foster a greener event environment.

Zöld protokollok

A Green E.Th.I.Cs projekt célja, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozásra, és elősegítse a fenntarthatóságot a színház és az előadóművészet révén. 12 ország 18 partnerével foglalkozik, és a résztevevők a kulturális területen dolgozó szakemberek bevonására összpontosít. A projekt két innovatív formát foglal magában: a Green E.Th.I.Cs LIVE Game interaktív színházi előadást, amely kritikai gondolkodásra és civil cselekvésre ösztönöz; és a Cycling Theatre, amely kerékpárokat használ a színpad meghajtására és az öko-fenntarthatóság előmozdítására. Továbbá két Zöld Protokollt készít és hajt végre a partnerek számára. A projekt magában foglal majd előadásokat, iskolai tevékenységeket, kapacitásépítéseket, műhelyeket, konferenciákat, kiadványokat, valamint szakemberek és polgárok bevonását. Célja továbbá egy Művészeti Európai Hálózat létrehozása a Green Events számára, hogy biztosítsa a projekt fenntarthatóságát és a társult partnerekkel való együttműködést.

A kulturális szervezetekre vonatkozó Zöld Jegyzőkönyvek közé tartozik a mindennapi irányítási tevékenységekre vonatkozó Zöld Protokoll és a rendezvényekre vonatkozó Zöld Protokoll. A menedzsment protokoll iránymutatásokat és eszközöket kínál a környezetbarát gyakorlatok projektmenedzsmentbe való integrálásához, míg a rendezvényprotokoll keretet ad a fenntartható kulturális rendezvények szervezéséhez. Ezek a protokollok együttesen tükrözik a konzorcium elkötelezettségét a fenntarthatóság mellett, a zöldebb gyakorlatok előmozdítása és a kulturális táj pozitív változására inspirálva. Az eseményekre vonatkozó irányelvek a 3 R elvén alapulnak: csökkenteni, újrafelhasználni és újrahasznosítani. E fenntartható gyakorlatok megvalósításával a Konzorcium tagjai a pazarlás minimalizálását, az erőforrások kímélését és a környezetbarátabb rendezvénykörnyezet kialakítását célozzák.

393175597_713758720854458_3772457358713621664_n

Green Manager

The Green Manager is a role focused on promoting sustainable practices. They lead efforts to protect the environment and positively impact society. The role of each Green Manager is to optimise sustainability efforts within their organisation. By harnessing their expertise, adaptability, and resourcefulness, they drive positive change and contribute to a greener future for their organisation and community. By encouraging sustainable behaviours and engaging employees, the Green Manager helps create a greener future for the organisation and the community. The role of a Green Manager is not a new concept and involves leading and promoting sustainable practices within the organisation. They provide guidance, support, and knowledge to help individuals and organisations embrace sustainable practices. Green Managers and employees can drive positive change through.

The Népkör Hungarian Cultural Center appointed Barna Gajdos and Antonia Samu as green managers.

Zöld menedzser

A Zöld menedzser szerepe a fenntartható gyakorlatok előmozdítására összpontosít. Ők vezetik a környezet védelmét és a társadalom pozitív hatását célzó erőfeszítéseket. Minden Zöld menedzser szerepe az, hogy optimalizálja a fenntarthatósági erőfeszítéseket a szervezetén belül. Szakértelmük, alkalmazkodóképességük és találékonyságuk felhasználásával pozitív változást hajtanak végre, és hozzájárulnak szervezetük és közösségük zöldebb jövőjéhez. A fenntartható magatartás ösztönzésével és az alkalmazottak bevonásával a Green Manager segít egy zöldebb jövő megteremtésében a szervezet és a közösség számára. A zöld menedzser szerepe nem új fogalom, és magában foglalja a fenntartható gyakorlatok vezetését és előmozdítását a szervezeten belül. Útmutatást, támogatást és tudást nyújtanak, hogy segítsenek az egyéneknek és a szervezeteknek a fenntartható gyakorlatok elfogadásában. A zöld vezetők és alkalmazottak pozitív változást hajthatnak végre.

A Népkör Magyar Művelődési Központ Gajdos Barnát és Samu Antóniát nevezte ki zöld menedzsernek.

178058648_2860172870906102_1813673025425750687_n
282108586_1671772766525968_7961716248595170097_n